Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google
Kosgeb Alanya Temsilciliği
04.04.2008 16:25
kosgeb-alanya-temsilcilii22.gif 

KOSGEB ALANYA TEMSİLCİLİĞİ

Sorumlu: Yaşar EFE
Tel: 0.90.242.512 16 97 Dahili:108

Atatürk Cad No: 19  07400  ALANYA
Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır  

   

KOSGEB ALANYA TEMSİLCİLİĞİ

İlçemizde faaliyet gösteren Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelere KOSGEB tarafından verilecek hizmetlerin ve desteklerin kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve güç birliği yaparak yaygın ve etkin bir şekilde sunulmasını sağlamak amacı ile Odamız ve KOSGEB arasında 09.05.2007 tarihinde yapılmış olan protokol ile Odamız bünyesinde KOSGEB SİNERJİ ODAĞI kurulmuştur.

Kosgeb Temsilcilikleri KOSGEB hizmet ve desteklerinin küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerine sunulmasında aktif olarak görev alacak olup, ayrıca KOBİ’ lere yönelik gelişme projelerinin hazırlanarak hayata geçirilmesini sağlayacak ve koordine edecektir. Temsilcilikler KOSGEB tarafından sağlanan hizmet ve desteklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla, KOSGEB hizmet birimlerinin faaliyetlerine destek sağlamak üzere, KOSGEB –Oda/Borsa ve/veya kuruluş işbirliği ile oluşturulacak bir birimdir.

KOSGEB Destekleri hakkında ayrıntılı bilgilere İnternet üzerinden www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

KOSGEB – KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI


20 Nisan 1990 tarihinde 3624 sayılı kanun ile kurulmuş olan KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) , 250’ye kadar işçi çalıştıran, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 40.000.000 TL'yi aşmayan ve sermayesinin % 25’inden fazlası bir büyük ölçekli işletmeye ait olmayan ve AB NACE sektör kodlaması kapsamında Bakanlar Kurulu’nca desteklenmesi uygun bulunan sektörlerde faaliyet gösteren Küçük ve Orta Boy İşletmelere ve yeni girişimcilere çeşitli destekler sağlamakta ve bu işletmelerimizin önlerindeki engelleri aşmasına katkı sağlamak için faaliyetini sürdürmektedir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu olan KOSGEB,  68 ilde 75 adet Hizmet Merkez Müdürlüğü ile yurt çapında güçlü bir organizasyon ağına sahiptir. KOSGEB destek modülleri, ağırlıklı olarak KOBİ’lerin üretiminin artması, yatırımlarının artması, istihdamlarının artması ve katma değeri yüksek ürün ihracatlarının artırılması temellidir.

DESTEK VERME YÖNTEMİ
KOSGEB’den destek talebinde bulunan işletmeler destek.kosgeb.gov.tr internet adresinden online başvuru yapabilmektedir. Başvuruda bulunan işletmelerin ilgili kanun gereği KOBİ Beyannamesi sunmalarını müteakip, işletmeler yararlanmak istedikleri Destek Programlarına başvuru yaparlar. Destek Programı başvurusu uygun bulunan işletmeler Taahhütname imzalayıp ilgili KOSGEB Birimine sunmasına müteakip 3 yıllık destekleme süreci başlamakta ve buna uygun olarak destek başvuruları alınarak destekler sağlanmaktadır.

DESTEKLERİMİZ:


KREDİ FAİZ DESTEK YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER

KOSGEB, bu kapsamda önceki yıllarda aşağıdaki Kredi Faiz Desteği modellerini uygulamıştır:
• İstihdam Kredi Faiz Desteği
• İhracat Kredi Faiz Desteği
• Gıda Sektörüne Yönelik Makine Teçhizat Desteği
• Deri Sektörünün OSB’ye Taşınma Kredi Faiz Desteği
• Bilişim Kredisi Faiz Desteği
• 1000+1000 Makine Techizat ve İstihdam Kredi Faiz Desteği
• İmalatçı Esnaf ve Sanatkâr için Kredi Faiz Desteği
• İstihdam Endeksli Kredi Faiz Desteği
• Yüzbin Kobi Kredi Faiz Destek Programı
•  Acil Destek Programı
•   Ölçek Endeksli Kredi Faiz Destek Programı

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER
KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında 7 adet destek programı mevcut olup bunlar:
• Genel Destek Programı
• Ar-Ge, İnovasyon Endüstriyel Uygulama Destek Programı
• KOBİ Proje Destek Programı
• Tematik Proje Destek Programı
• İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı
• Girişimcilik Destek Programı
• Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı’dır.

GENEL DESTEK PROGRAMI - DESTEKLEME ORANI % 50

GENEL DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA “15 DESTEK UYGULAMASI ” VARDIR. ÜST LİMİTLERİ İLE BELİRTİLMİŞTİR.

Danışmanlık Desteği: 22.500
İşletmelerin; Genel Yönetim, AB ve Diğer Uluslar Arası Kaynaklarından Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama, İş Planı Hazırlama, Yatırım,  Pazarlama, Üretim,    İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim ile Çevre konu başlıklarında alacakları danışmanlık hizmetlerine geri ödemesiz olarak destek verilir.

Eğitim Desteği: 10.000
İşletmelerin Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslar arası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Yenilik, Mesleki Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında  alacakları eğitimlere geri ödemesiz olarak destek verilir.

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği: 30.000
Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum / kuruluşlardan; patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi için yaptığı giderler ve patent vekili giderleri ile Türk Patent Enstitüsü (TPE) muadili yurt dışı kurum / kuruluşlardan alacakları marka tescil belgeleri için yaptığı giderler ile marka vekili giderlerine geri ödemesiz olarak destek verilir.
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği kapsamında; Türk Patent Enstitüsü (TPE)’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir. Ancak desteğe konu patent vekili giderlerinde ise geçerli destek oranı uygulanır.

Test-Analiz ve Kalibrasyon Desteği: 30.000
İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş laboratuarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile  yurt içi ve yurt dışı laboratuarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında(KOSGEB Laboratuarları hariç) alacakları hizmet giderlerine geri ödemesiz olarak destek verilir.

Belgelendirme Desteği: 30.000

İşletmelerin; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından her hangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir. Bu destek belge için ödenen ücreti (müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, belge ücreti) kapsar.
 
Belgelendirme Desteği kapsamında Türk Standartları Enstitüsü ’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100  oranında desteklenir
 
Her bir belge için destek üst limiti 2.500  TL’yi, ISO/IEC 15408, ISO/IEC 19790, ISO/IEC 24759, ISO/IEC 15504, TS 13298, ISO 9241-151, ISO/IEC 25051, ISO/IEC 40500:2012, ISO/IEC 12207 ve ISO/IEC 15288 kapsamlarındaki belgeler için ise destek üst limiti 10.000  TL’yi geçemez.

Yurtiçi Fuarlara Katılım Desteği: 45.000
KOSGEB tarafından  belirlenen  yurtiçi  ihtisas ve yurtiçi  uluslararası ihtisas fuarlarına ve İzmir Enternasyonal Fuarı’na katılımlarına destek verilir. Her bir fuar katılımı için işletme başına azami destek alanı 50 m² olmakla birlikte hacimli ürünlerin sergilendiği fuarlarda destek alanı 100 m² olabilmektedir.
Fuar Organizatör Kuruluşundan temin edilen; boş alan (yer) için kira, stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsar
 
Destek üst limiti:
§ Yurt İçi Uluslar arası İhtisas Fuarlarında 150  TL/m²,
§ Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda 100 TL/m²’dir.

Tanıtım Desteği: 25.000
Tanıtım Desteği, Yurtiçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere ürün kataloğu, yurtdışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara reklam verme ve  Web/Mobil Tabanlı tanıtım giderlerine ilişkin olarak verilen geri ödemesiz destektir.

a) Ürün kataloğu : Her bir ürün kataloğu için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 TL’yi, Program süresince ürün kataloğu için verilecek toplam desteğin üst limiti ise 10.000  TL’yi geçemez
 
b) Yurt dışında Yayınlanan/Dağıtılan Basılı Yayınlara Reklam Verme : Yurt dışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara verilecek her bir reklam verme giderleri için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 7.500  TL’yi, Program süresince yurt dışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara verilecek toplam desteğin üst limiti ise 15.000 TL’yi geçemez
 
c) Web Tabanlı Tanıtım: Ekonomi Bakanlığı tarafından “Ön Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi”nde yer alan e-ticaret sitelerinde yayınlanan tanıtım giderlerine destek verilir. e-ticaret sitelerine yapılan üyeliğin en az 1  yıl olması şartı aranır. Ancak e-ticaret sitelerine yapılan üyeliğin sadece site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderlerini kapsaması durumunda destek sağlanmaz . 5000 tl
 
d) Mobil Tabanlı Tanıtım : Akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayarların işletim platformlarında (Android, IOS, vb.) işletmeye özel yapılan tanıtım uygulamalarına destek verilir. Bu uygulamalar; işletmenin iletişim, ürün, harita bilgileri ve işletmeye ait diğer tanıtım bilgilerini kapsamalı ve işletmeye ait web sayfasında uygulamanın indirme bağlantısı olmalıdır. 7500 tl


Yurtdışı İş Gezisi Desteği: 20.000
Bu destek; işletmelerin KOSGEB Birimleri, meslek kuruluşu veya Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi Organizatör Kuruluşlar tarafından düzenlenen yurtdışı iş gezisi programlarında; Konaklama giderlerini, ulaşım giderleri ile destek kapsamındaki diğer giderlerini(tercüme, rehberlik vb.) kapsar.
Her bir Yurt Dışı İş Gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek miktarı; Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya kıtası ile Asya Pasifik Ülkeleri (Bağımsız Samoa Devleti, Brunei Darussalam, Cook Adaları, Doğu Timor, Endonezya, Fiji Cumhuriyeti, Filipinler, Güney Kore, Japonya, Kamboçya, Kiribati, Kuzey Kore, Laos, Malezya, Marshall Adaları, Myanmar, Nauru, Singapur, Solomon Adaları, Palau, Papua Yeni Gine, Tayland) için 5.000 (beşbin) TL, Çin Halk Cumhuriyeti dahil diğer ülkeler için 3.000  TL’dir.

Eşleştirme Desteği: 30.000
İşletmelerin; dış ticaret, ortak üretim/yatırım ve benzeri uluslararası işbirliğine yönelmeleri, uluslararası pazarlarda rekabet edebilmeleri ve pay alabilmeleri için hizmet vermek üzere KOSGEB Eşleştirme Merkezi Modelleri kapsamında yurtdışında açılan ve KOSGEB tarafından onaylanan Eşleştirme Merkezlerinden alacakları hizmetlere ilişkin giderlere destek verilmesidir.

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği: 50.000
İşletmemize yeni alacağımız personelin ;
Başvuru tarihi esas alınarak her bir elemana verilecek desteğin aylık üst limiti; 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için 1.500  TL, 4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için 2.000  TL, Yüksek Lisans ve üzeri dereceden mezunlar için 2.500  TL’dir. Ayrıca istihdam edilecek elemanın; şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsili için görevlendirilmiş, kadın veya başvuru tarihi itibariyle 30  yaşından gün almamış olması halinde bu limitlere 1.000  TL ilave edilir

Enerji Verimliliği Desteği: 75.000
İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları etüt, danışmanlık ve eğitim hizmetlerine destek verilir. Enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine yaptırılan ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) tarafından uygunluk belgesi verilen detaylı enerji etütleri destek kapsamındadır.5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş EVD şirketlerine yaptırılan ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından onay belgesi verilen, Verimlilik Arttırıcı Projelerin (VAP) hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve/veya işletilmesinin en fazla ilk iki yılı boyunca alınacak danışmanlık hizmet bedelleri ile İşletmeler tarafından, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında; Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Yetkilendirilmiş Kurumlar ve yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden alınacak, “Enerji Yöneticisi Eğitimleri” desteklenir.

Tasarım Desteği: 22.500
İşletmelerin ürün tasarımı için satın alacakları tasarım hizmetlerine ilişkin giderlerine destek verilir.
İşletmelerin; Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği(ETMK), Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği (GMK), Moda Tasarımcıları Derneği ve İç Mimarlar Odası üyeleri ile Üniversitelerden ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir.
Her bir ürün tasarımı için destek üst limiti 2.000 TL’dir. Ancak ürün tasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması halinde destek üst limiti 10.000  TL’dir

Bağımsız Denetim Desteği: 15.000
İşletmelerin; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetim yapan Yeminli Mali Müşavirlerden aldıkları bağımsız denetim hizmetlerine destek verilir. Her bir denetim hizmeti için destek üst limiti 7.500 TL’yi geçemez. Konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek kapsamı dışındadır.

Gönüllü Uzmanlık Desteği: 15.000
İşletmelerin, üretim, yönetim, pazarlama, insan kaynakları ve finans alanlarında ihtiyaç duydukları uzmanlıklar için Gönüllü Uzmanlardan alacakları hizmetler ile ilgili uzmanlara ait konaklama ve ulaşım giderleri için işletmelere destek verilir. Kamu veya özel sektörlerde uzmanlık gerektiren en az bir alanda çalışmış ve emekli olmuş, işletmelere gönüllü olarak uzmanlık yapacak kişiler ekte yer alan Gönüllü Uzman Başvuru Formu ile KOSGEB Birimlerine başvuru yapar.

Lojistik Desteği: 40. 000
İşletmelerin bu destekten faydalanabilmesi için bilanço esasına göre defter tutması ve Program başlangıç tarihinden önceki son mali yıl içinde ihracat yapmamış olması gerekir. Program süresi içerisinde işletmenin ihracat yapmış olması destek başvurusuna engel teşkil etmez.
Lojistik desteği, işletme tarafından serbest bölgeye veya yurt dışına havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile yapılacak ihracat işlemlerinde; malın alıcıya ulaşıncaya kadarki tüm nakliye ve sigorta giderlerini kapsar. İthalat işlemleri ve serbest bölgelerden yapılacak ihracatlar destek kapsamı dışındadır
Gümrük Beyannamesine bağlanmış her bir uluslararası ticaret için sağlanacak desteğin üst limiti 8.000  TL’dir

AR-GE İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi, inovatif faaliyetlerin desteklenmesi, Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik  destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması amacıyla işletmeler desteklenir.


KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması, KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi ve esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması nedenleriyle işletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler geri ödemesiz olarak desteklenir.

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI
KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi, makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması, KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması amacıyla işletmelerin personel ücretleri ve seyahat giderleri, makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri, sarf malzemesi giderleri, hizmet alım giderleri, genel idari giderleri desteklenir.

İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI
Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları, proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları, proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyelerinde birleşmesi ve her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranarak; işletmelerin hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik, müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama, ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar, üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir. 

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

*Bu destek programında bazı değişiklikler (rakamsal)  olmuştur, alttaki linkten daha
detaylı bakabilirsiniz.
http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=8

*Girişimcilik eğitim duyurularını alttaki linkten takip edebilirsiniz.
http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Duyurular.aspx?ref=22

Bu program ile ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi, istihdamın artırılması ve yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi amaçlanmıştır.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi :
Bu kapsamda düzenlenecek olan eğitimler; KOSGEB Birimleri tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri,Kurum ve kuruluşlar tarafından (meslek kuruluşları ve üniversiteler) tarafından, KOSGEB’in işbirliği ve denetimi ile düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’dir. Eğitimlerin hedef kitlesi kendi işini kurmak isteyen gerçek kişilerdir. eğitimler genel katılıma açık olarak düzenlenebileceği gibi, genç girişimci, kadın girişimci ve üniversite öğrencileri gibi hedef kitlelerine de verilebilir. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine katılarak Katılım Belgesi alanlar KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine başvuru yapma hakkı kazanırlar.

Yeni Girişimci Desteği:
Bu destekten; Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler ve İŞGEM girişimcileri faydalanabilir.

İş Geliştirme Merkezi Desteği :
İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen, merkezlerdir. İŞGEM başvurusu, İŞGEM İş Planı ve ekleri ile ilgili KOSGEB Birimi’ne yapılır. Başvuru, belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kâr amacı gütmeyen kooperatifler tarafından münferiden veya birlikte yapılabilir.

 
Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google